Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301080
Fax.: 2310 347161
Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Γνωστοποίηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο διπλώματος I.E.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού ονύχων» ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  3. Αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοχτώ μηνών, η οποία πρακτική άσκηση αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του εργοδό
  4. Παράβολο Δημοσίου 8 €
  5. Παράβολο Χαρτοσήμου 30 €
  6. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797, τ.β ΦΕΚ 1199/11-4-2012)
  7. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων