Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, κατόπιν συνεννόησης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων, αν είναι ανήλικος (Υπόδειγμα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο μητρώο Αρρένων του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή του πατέρα, αν είναι ανήλικος (Υπόδειγμα)
  3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
  4. Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από τον δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος (με πρόσφατη φωτογραφία)
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα αν είναι ανήλικος
  6. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
  7. Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των Μητρώων του πατέρα
  8. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του πατέρα στο Μητρώο Αρρένων
  9. Πράξη καθορισμού ηλικίας (από προξενική αρχή, εφόσον η γέννηση πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό)
  10. Αστυνομική ταυτότητα
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων