Δήλωση Αναγνώρισης Τέκνου Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων
  2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο εκούσιας αναγνώρισης
  3. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α του πατέρα (π.χ. Ε1)
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων