Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Παρουσία και των δύο γονέων με επίδειξη Φωτοτυπίας των αστυνομικών ταυτοτήτων
  2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο εκούσιας αναγνώρισης
  3. Φωτοτυπία Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου
  4. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α του πατέρα (π.χ. Ε1)
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων