Δήλωση Γάμου Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής)
  2. Βεβαίωση του ιερέα στην περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή Δήλωση Δημάρχου για την τέλεση του πολιτικού γάμου στη περίπτωση πολιτικού γάμου
  3. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. των νεονύμφων
  4. Φωτοτυπία την Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου τέκνου εάν δεν αναγράφεται στην δήλωση γάμου
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και των δύο (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων