Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του δηλούντος
  2. Αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο του θανόντα
  3. Βεβαίωση του γιατρού θεωρημένη από το Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ για το γνήσιο υπογραφής του γιατρού ή του νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού
  4. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α του θανόντα
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων