Δήλωση Θανάτου Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξια... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του δηλούντος
  2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του θανόντα
  3. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού από αστυνομική αρχή (το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα)
  4. Απόδειξη πληρωμής τελών ενταφιασμού, σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήρια εκτός ορίων της Δ.Ε. και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια της Δ.Ε.
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων