Δήλωση Σύμφωνου Συμβίωσης Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων ή των διαβατήριων ή των αδειών παραμονής
  2. Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένα)
  3. Συμβολαιογραφική Πράξη Σύμφωνου Συμβίωσης (πρωτότυπη)
  4. Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΥΘ, ΦΟΡΟΛ.ΔΗΛΩΣΗ)
  5. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α και των δύο (π.χ. Ε1)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων