Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων ή άδειών παραμονής
  2. Βεβαίωση του ιερέα, στη περίπτωση θρησκευτικού γάμου μόνο ή Δήλωση Δημάρχου για την τέλεση του πολιτικού γάμου στη περίπτωση πολιτικού γάμου
  3. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. των νεονύμφων
  4. Φωτοτυπία την Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και των δύο
  6. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων