Δήλωση Ονοματοδοσίας Τέκνου Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Εν... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής
  2. Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του τέκνου
  3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο σε περίπτωση που η ονοματοδοσία δηλωθεί στον τόπο κατοικίας
  4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κλπ.) σε περίπτωση που η ονοματοδοσία δηλωθεί στον τόπο κατοικίας
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων