Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Ληξιαρχικών Πράξεων γίνεται στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχείο Δ.Ε. Πανο... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Θεωρημένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο αυτής (Έκθεση παραίτησης από ένδικα μέσα, Επιδόσεις, Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου)
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων